دولت نهم

مردم ایران هیچگاه فکر نمی کردند زمانی که آقای احمدی نژاد با شعارهای مردم فریب خود مبنی بر آوردن پول نفت بر سر سفره  فقط به فکر به ذلت کشاندن مردم وفقیر را فقیر تر وپولدار را پولدار تر می مکند  در زمانی که ایشان در انتخابات ریاست جهوری پیروز شدن تعدادی از قیمتها به شرخ زیر بود ولی پس از سه سال به بالاترین حد ممکن رسید امید است مردم دیگر گول شهار های مردم فریب ایشان ودیگران را نخورند

مرغ  ١۶٠٠ قبل از انتخابات ودر حال حاضر ٣۴٠٠ تومان  مابق آن پول نفت است

گوشت ۴٠٠٠    قبل از انتخابات ودر حال حاضر ٨٠٠٠تومان  مابق آن پول نفت است

 برنج  ٢۴٠٠(بهترین برنج )   قبل از انتخابات ودر حال حاضر ۴٠٠٠ تومان  مابق آن پول نفت است

نان ۵٠   قبل از انتخابات ودر حال حاضر ١۵٠ تومان  مابق آن پول نفت است

حبوبات میانگین ٨٠٠ قبل از انتخابات ودر حال حاضر ١۵٠٠ تومان  مابق آن پول نفت است

تخم مرغ  ١۴٠٠ قبل از انتخابات ودر حال حاضر ٢٨٠٠ تومان  مابق آن پول نفت است

مسکن از متری ٣۵٠٠٠٠  قبل از انتخابات ودر حال حاضر ١۵٠٠٠٠٠ تومان  مابق آن پول نفت است

اجاره خانه میانگین ٢٠٠٠٠٠ قبل از انتخابات ودر حال حاضر ۴٠٠٠٠٠ تومان  مابق آن پول نفت است

میوه میادین به صورت میانگین ١٠٠  قبل از انتخابات ودر حال حاضر ٣٠٠ تومان  مابق آن پول نفت است

حال بهتر است ایشان به این سئوال پاسخ دهند که کارمندی که ماهیانه ٢٨٠٠٠٠ تومان حقوق می گیرد واجاره نشین هم هست چگونه باید امرار معاش نماید  البته بدونه پوال نفت

/ 0 نظر / 20 بازدید