نامه به کاندیدهای ریاست جمهور

بسم لله الرحمن الرحیم

جناب آقای میر حسین موسوی

جناب اقای مهدی کروبی

جناب آقای احمدی نژاد

جناب آقای محسن رضایی

اگرجان مال وناموس این مردم برایتان ارزشی ندارد اگر مقام وریاست را جز برای پرکردن جیب خود وهمفکران خود می خواهید  اگر برای نسل کشی ودر ایران بپا خواسته اید اگر می خواهید از این مردم انتقام بگیرید صادقانه هرچند در گفتار هیچیک از شما صداقت وجود ندارد قسم به آن خدایی که شاید می پرستید چون انسانهای خداپرست از خوف خدا هم که شده دست به یک چنین جنایتی دست  نخواهند زد  یکبار هم که شده به دوستان وهمفکران خود بگویید دست از آشوب وشورش بردارند چون فقط در این جریانات جان مردم بی گناه است که گرفته می شود وگرنه به شما ونه دوستانتان هیچ تلنگری وارد نخواهد شد چون از شما بشدت حفاظت می شود   وبه مردم بگویید ما باهم  هستیم در پس پرده  وفقط شما رابرای فنا شدن می خواهیم نه برای ایرانی بودن چون وطن وکشور هیچ ارزشی برای شما ندارد  کسته شدن هفت نفر در خیابان آزادی بگفته صدا وسیما چه پیامی برای شما عزیزان انقلابی دارد اگر از این ننگ بمیرید  وجدان درد بگیرید حق است چون  قاتلین این بیگناهان شما هستید نه ملت ایران شما در مسائل پشت پرده باهم یکی هستید فقط برای قتل عام مردم کمر همت بسته اید

/ 0 نظر / 22 بازدید