امروز پس از گذشت چندين هفته از سرقت لوازم داخل اتومبيل اينجانب و شعار هميشگی پليس که مظهر اقتدار وامنيت (( برای اشخاص درجه يک که شامل مسئولين نظام وافراد دارای نفوذو پولدارها می شود نه ما بدبخت بيچاره ها که دستمان به دهنمام نمی رسد )) هنوز هم خبری از دستگيری سارق نشده است

اميد است که فرماندهی جديد نيروی انتظامی و رياست محترم جمهوری جناب آقای احمدی نژاد  برای انجام وضايف قانونی خود هيچ گونه حد ومرزی رانشناسند وبا جان ودل برای مردم کار کنند وفرماندهی نيروی انتظامی بتواند حداقل جلو دوربين هم که شده همانند فرماندهان اسبق دروغ گو و مردم فريب نباشد

/ 0 نظر / 16 بازدید