بنام حضرت دوست

با سلام به روان پاک شهيدان آن  مردان همشه زنده تاريخ که بانثار خون خود درخت تنومند اين انقلاب را آبياری کردند ودست بيگانگان ودشمنان را اين کشور را قطع نمودند

اما چه سود که خون اين دلير مردان مرد با بکار گيری مديران نا لايق در در حال پايمال شدن می باشد

يک نمونه

در کشوری که حاصل خون مردان مرد ودليران راستين می باشد فرماندهی نالايق بر پليس پايتخت آن فرماندهی می کند سرداری که با دروغ پردازی ودروغ گفتن وعدم کفايت در حال نابودی واز دست دادن محبوبيت پليس در نزد مردم می باشد.

آری سردار طلايی فرمانده نالايق پليس تهران است اوکه در حادثه گروگان گيری در خيابان نظام آباد تهران در حالی که دست يک دزد فراری ويک قاتل را در دست دارد ومی گويد اين شخص همانند پسر من می باشد هيچگاه از ذهن مردم پاک نمی شود

 

/ 1 نظر / 17 بازدید
safar

اين مسئله عدم کفايت يک فرمانده را می رساند