بدونه شرح

بدور از تشریفات فقط کمی .....

فکر کنم تا ١٠ نفر دیگر هم سیر شوند

واعضان کاین جلوه درمحراب ومنبرمی کنند

                                         چون به خلوت می رسندآن کاردیگرمی کنند

/ 0 نظر / 21 بازدید