حضرت فاطمه زهراء(سلام الله عليها)

بمناسبت شهادت الگوي زنان عالمين، دختر رسالت، همسر ولايت و مادر امامت، حضرت فاطمه زهراء(سلام الله عليها)

از بــيـت آل طـاهـا(ص) آتـــش کــشــد زبـانــه  گــوئـي شــده قـــيـامـت بـر پـا درون خــانــه 

 برپاست شور محـشر از عـتـرت پـيـمبـر(ص)      خـلــقـنـد مـات و مـبـهـوت از گـردش زمانـه

 اهريمنان نمودند خون قلب مـصـطفي(ص) را   در مـنـظـر خـلايـق بـي جــرم و بــي بـهــانـه

 در پــشــت در فــتــاده ام الائـــمـــه(س) از پـا   دارد فـغــان ز دشـمـن آن گـــوهــر يـگــانـه 

 زيـنـب(س) بـه نـاله گـويـد کـشـتـند مــادرم را   ايـن يک ز ضـرب سـيـلي آن يک ز تـازيانه 

  در خون فتاده زهرا(س) چون مرغ نيم بسمل   مـحـسـن(ع) فـتاده چـون گـل پر پر در آستانه 

 در پشت زانـوي غم پژمان نشسته حـيـدر(ع)    مانده حـسـيـن مظـلوم(ع) حيران در آن ميانه 

 از نقش خون و ديوار پرسد ز حال زهرا(س)   وز زخــم سـيـنـه گـيـرد از مــيــخ در نشـانه 

 دارد حــســن(ع) شـکـايـت از کـيـنـه مغيره(ل)   ريـــزد ز ديـــدگـــانـــش يــاقـــوت دانـه دانـه

 بـا پـهـلـوي شـکـسـته چون مـرغ بـال بسته   زهـرا(س) بـه خـون نـشسـته در کـنج آشيانه 


منبع شعر: کتاب زمزمه هاي مرحوم حاج احمد دلجو

/ 0 نظر / 19 بازدید