طرح برخور با ارازل واوباش

سلام
بر گزراری طرح برخورد با ارازل واوباش  آنچه در رسانه ها تبلیغ می شود دروغی  بیش نیست  وهدف از برگزاری یک چنین طرحی با این وسعت فقط پیشگیری  از وقوع درگیری  در زمان  اعلام سهمیه بندی بنزین می باشد ومی خواهند مردم  بترسانند

/ 2 نظر / 21 بازدید